1. Home
  2. /
  3. Organizacja

Organizacja

Przedmiot działalności dyrektora Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami.

W szczególności decyduje o sprawach :

  1. zatrudnienia (zgodnie z kwalifikacjami) i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
  2. określania zakresów obowiązków,
  3. wydawania poleceń służbowych wszystkim  pracownikom,
  4. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
  5.  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w
  6. sprawach nagród, wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

 Dyrektor kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, decyduje o wewnętrznej  organizacji pracy i jego bieżącym funkcjonowaniu. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim a także z organami samorządowymi i stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Bojszowy.

Skip to content