1. Home
  2. /
  3. Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa, ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły. Szczegółowe kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły.

Skip to content